12.5 Commitment

Wanneer mensen openbaar belijdenis doen van hun geloof, worden ze drie vragen gesteld:

Ten eerste:
• Belijd je te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde,
• en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer
• en in de Heilige Geest?

Ten tweede:
• Aanvaard je de roeping om,
• – als lid van de gemeente, aan wie God in Christus het eeuwige leven gegeven heeft- ,
• door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden,
• onze Heiland te volgen in leven en sterven,
• Hem te belijden voor de mensen
• en van harte mee te werken in Gods Koninkrijk?

Ten derde:
• Wil je, in de gemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland, als deel van het wereldwijde lichaam van Christus,
• en onder haar opzicht,
• getrouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten,
• volharden in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift,
• en wil je met de jouw geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

– Wat vind je van deze vragen?
– Wat vind je goed en wat mis je?

12.6 Afsluiting

Efeze 3:14-21

14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. 20 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.